Vid tillverkning av mekaniska massor används slipningsteknologi eller raffineringsteknologi (TMP och CTMP). I TMP och CTMP-processerna utgår man från flis, som tillverkas vid massafabriken från gallringsved (massaved) och flis som kommer från sågverk. TMP-processen karaktäriseras av att flisen förvärms under trycksatta betingelser innan den når primärstegsraffinören där den under trycksatta betingelser raffineras till massafibrer. CTMP-processen karaktäriseras av att flisen förbehandlas kemiskt.

Från mekaniska massor tillverkas tunna högkvalitativa tryckpapper (tidnings- och journalpapper) med hög opacitet. Kemimekaniska massor används framförallt i applikationer där hög bulk (tjocklek vid viss ytvikt) prioriteras, dvs. de används framförallt i flerskiktskartong och vid tillverkning av material för styva förpackningar.

I en konventionell TMP-process för tidningspapper är elenergiförbrukningen 1,9 –2,4MWh/t och vid tillverkning av journalpapper 2,4 –3,0 MWh/t. 80-90 % av elenerginförbrukas i processens raffinörer. Av den elenergi som förbrukas i raffineringen åtgår en mindre del till defibrering och en större del till bearbetning av de frilagda fibrerna. Avgörande för energieffektiviteten vid defibrering och fibrillering är detaljer rörande raffineringstekniken.

Energimyndigheten
Pappersrulle i fabrik