Utlysning nr 4 är avslutad

Ett industriellt initiativ för finansiering av forskning inom området mekanisk massaproduktion har skapats för att möjliggöra forskningsprojekt som leder till en substantiell reduktion av den samlade energianvändningen vid tillverkning av produkter baserade på mekanisk massa. Huvudmålet är en halvering av den specifika elektriska energianvändningen som i mekaniska eller kemimekaniska massatillverkningsprocesser fordras för att behålla eller förbättra egenskaperna hos produkter baserade på sådana massor.

Den totala finansieringen för programmet, Energy Effective Mechanical Pulping Initiative, E2MP-i uppgår till 75 MSEK för perioden 2011-2115, varav maximalt 30 MSEK och maximalt 40 % utgör direkt kontantfinansiering från Energimyndigheten. Resterande finansiering skall täckas av från externa källor i form av naturabidrag eller direktfinansiering. Enskilda projekt kan få en annan fördelning av finansieringen beroende på karaktär. Se vidare Appendix 5.

För att kunna bevilja ansökningar för projekt av grundläggande karaktär, där Energimyndighetens krav på finansiering från externa källor (som direktfinansiering eller naturabidrag) är lägre, och samtidigt kunna utnyttja hela den beviljade programbudgeten behöver projekt av tillämpad karaktär en högre finansiering externa källor än genomsnittet. En lämplig nivå ligger i intervallet 70-80 %.

Projekt av två olika karaktärer stöds

  • dels sådana som syftar att ge ökad effektivitet i existerande processer (ca 70 % av det totalt anslagna beloppet)
  • dels sådana som innebär radikalt nya processer och som kan medföra ett teknikgenombrott inom området (ca 30 % av beloppet)

I programmet E2MP-i öppnas nu utlysning nr 4. Totalt planerar vi att i denna omgång kunna bevilja projekt till ett samlat belopp av upp till 30 MSEK. Beloppet innefattar såväl finansiering från Energimyndigheten som från externa källor (i form av kontantbidrag och/eller naturabidrag) som sökande kan redovisa och utgör alltså en delmängd av det inledningsvis beskrivna totala programomfånget på 75 MSEK.

I beaktande av de ansökningar som inkommit till tidigare utlysningar och av de projekt som hittills beviljats önskar programstyrelsen särskilt se

  • ansökningar till projekt som har så stort mått av nytänkande att de kan karaktäriseras som teknikgenombrott
  • ansökningar till projekt som behandlar den primära vedbearbetningen inklusive själva raffineringsprocessen (i den mån inte någon annan processteknik föreslås)
  • projekt där resultaten snabbt kan implementeras, t ex demonstratorer

Ansökningar till denna Utlysning 4 skall vara programmet tillhanda senast den 3 maj 2013.

Eftersom programmet E2MP-i avslutas den 31 december 2015 är det viktigt att projekt med lång varaktighet söks i tidiga utlysningar.

Riktlinjer för sökande

Ansökningarna skall klart visa hur resultatet bidrar till programmets övergripande mål och klassificera projektet enligt indelningen ovan.

Sökande skall presentera stöd för sina förslag i form av finansiella eller naturabidrag från potentiella externa och/eller industriella partners.

Beroende på projektets karaktär är partners utanför initiativtagarna välkomna, inkluderande leverantörer av tjänster, utrustning och kemikalier till mekaniska massaindustrin.'

Sökande och deras föreslagna partners skall signera projektavtal i enlighet med Appendix 6 före projektstart.

Exempel på forskningsområden som bedöms som relevanta och intressanta ges i GAP-analysen i Appendix 7.

Ansökningen skall utformas i enlighet med Appendix 2 och inte överstiga 5 sidor.

Ansökningar om finansiering utformade i enlighet med Appendix 2 och uppfyllande karven i Appendix 4 och 5 skall före den 15 oktober 2012 sändas med e-post till info@e2mpi.se dit också frågor kan ställas.

Delrapporter från beviljade projekt inkluderande ekonomisk uppföljning skall presenteras till programdirektören 2 ggr per år, 31 mars och 15 oktober

Utlysning - Utlysning 4 i pdf-format
Appendix 1 - E2MP-i Programbeskrivning
Appendix 2 - Mall för ansökan om projektfinansiering från E2MP-i
Appendix 3 - Beslut och motivation från Energimyndigheten
Appendix 4 - Riktlinjer för naturabidrag
Appendix 5 - Förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet
Appendix 6 - Projektavtal/Project Agreement. Bilagor till projektavtal; 6.1 Energimyndighetens beslut och motiv; 6.2 Undertecknad ansökan till Energimyndigheten; 6.3 Projektplan som bilaga till projektavtal; Avtal med universitetsanställda; 6.5 Ersättning för uppfinningar; 6.6 Kontakter
Appendix 7 - GAP analys

Energimyndigheten