Delprojekt 6 Energieffektiv styrning av dubbeldiskraffinör med avseende på relevanta fiberegenskaper

Projektledare
Rita Ferritsius, Mittuniversitetet/Stora Enso

Projektgrupp
Kathrin Mörseburg, PFI
Dinesh Fernando, SLU
Christer Sandberg, Holmen
Peter Dahlbom, Norske Skog Skogn
Olof Ferritsius, Mittuniversitetet
Ola Johansson, Inovocell

Balansen HC/LC-raffinering för optimering av energianvändningen vid tillverkning av mekanisk massa
Det har blivit vanligt att använda LC-raffinering (låg koncentration) vid mekanisk massatillverkning. När man använder kombinationen HC- (hög koncentration) och LC-raffinering är det viktigt att veta vilka synergier och begränsningar som finns för att minimera energi förbrukningen för en viss produkt. Projektet syftar till att ta fram denna kunskap.

I projektet ska också en ny utrustning (från Inovocell) för fiberbearbetning i LC testas, där målet är att kraftigt öka specifika ytan på fibrerna genom att använda extremt smala spalter vid bearbetningen. Resultatet av fiberbearbetningen i denna apparat kommer att jämföras med motsvarande vid traditionell LC-raffinering.

Tidigare resultat har visat att när dragindex ökas genom raffinering i HC respektive LC så utvecklas fiberegenskaperna olika. Effekten för slutprodukten är på samma sätt beroende av utvecklingen av fiberegenskaperna. Det är viktigt att tydliggöra dessa effekter för att minimera energiförbrukningen.

Olika kombinationer av HC- och LC-raffinering kommer att studeras i fabriksskala. Prover kommer att undersökas från bruk i Stora Enso, Holmen och Norske Skog. Vissa valda prover kommer att analyseras mera i detalj hos SLU, PFI, SCA R&D Research och MIUN.

Inloggning till Alfresco

Om du saknar behörighet kontakta projektledare eller projektgruppsmedlem.