Projektledare
Olof Ferritsius, Mittuniversitetet

Projektgrupp
Birgitta Engberg, Mittuniversitetet
Hans Höglund, Mittuniversitetet
Staffan Nyström, Mittuniversitetet
Jan-Erik Berg, Mittuniversitetet
Rita Ferritsius, Stora Enso/Mittuniversitetet
Max Lundström, IMT
Ola Johansson, Inovocell

Hur mycket kan vi minska energiinsatsen genom att bearbeta varje fiber endast tillräckligt mycket? Hur ska vi utforma processen för att bearbeta varje fiber tillräckligt mycket, men inte mer?

Genom åren har det förslagits många sätt att reducera energiinsatsen vid tillverkning av TMP. Flera av sätten innebär att bearbeta fibrerna vid små malspalter i raffinören. Det har också visat sig att bearbetning av fibrer i dubbeldiskraffinörer jämfört med singeldiskraffinörer innebär en betydlig sänkning av den nödvändiga energiinsatsen för att uppnå likvärdig eller till och med högre fiberkvalitet. Finns det något gemensamt fenomen som förklarar den högre energieffektiviteten?

En av våra hypoteser är att den omlagring av fibrerna som sker mellan varje bom-bompassage förbättras då segmenten på båda sidor av malspalten roterar. Om ena segmentsidan står still torde fibrerna där inte mixas lika väl. Det har visat sig att fibrerna är mer homogent bearbetade efter passage i dubbeldiskraffinörer. Ett av målen i projektet är att kvantifiera betydelsen av mixning vid fiberbearbetning. Ett annat mål är att undersöka betydelsen av den enklaste formen av fiberbearbetning, nämligen kompression. Ett tredje mål är få idéer om hur en ny typ av fiberbearbetningsutrustning skulle kunna utformas. Studier i Canada på sulfatfibrer har visat att vid kompression av dessa är det av utomordentlig stor betydelse att fibrer omfördelas (mixas) mellan varje kompressionscykel. En reduktion av energiinsatsen på 95% har rapporterats. I "Fix the mix"-projekt avser vi att jobba med olika typer av CTMP och TMP fibrer och kompressionscykler utförda i labskala.

Inloggning till Alfresco

Om du saknar behörighet kontakta projektledare eller projektgruppsmedlem.