Delprojekt 10 Energy reduction in HC refining by chemical addition in mill-scale CD refiner

Projektledare
Lars Johansson, PFI/Innventia

Projektgrupp
Peter Dahlbom, Norske Skog Skogn
Lars Johansson, PFI/Innventia
Rita Ferritsius, Stora Enso/Mittuniversitetet

Reduktion av energianvändningen genom tillsats av kemikalier i en fullstor CD-raffinör vid tillverkning av mekanisk massa
Förhållandena under fiberseparationen i raffinören kommer att till stor grad påverka hur energieffektiv fiberutvecklingen blir för att slutligen nå en mekanisk massa med god kvalitet. Detta projekt kommer att studera möjligheten att reducera specifika energiförbrukningen vid raffinering av TMP genom att kemikalier tillsäts under fiberseparationen i en fullstor CD-raffinör.

Målet med projektet är att reducera specifika energiförbruket i huvudlinjen med 300 kWh/ADMT till samma massakvalitet. Projektet är ett samarbete mellan Norske Skog, Stora Enso, Miun och PFI.